31 กรกฎาคม 2554

Yonok online 31 กค 2554

เทศบาลนครลำปาง สร้างเครือข่ายแกนนำผู้บริโภคในชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง นำร่องโครงการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชนแจ่งหัวริน และนาก่วมเหนือ หวังสร้างแกนนำเครือข่าย เผยแพร่ความรู้ สู่ชุมชน


ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง และได้รับฟังการรายงาน ปัญหาในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภค ส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกชื้อ สินค้าผลิตภัณฑ์ และ บริการทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าและบริการ หรือบางรายไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการบางรายที่ขาดความรับผิดชอบในการผลิตและจำหน่ายที่มุ่งหวังแต่ผลกำไร เป็นสำคัญ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนนำร่อง 2 ชุมชน คือ ชุมชนแจ่งหัวริน และชุมชนนากวมเหนือ ชุมชนละ 15 คน รวมเป็นจำนวน 30 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำหลักของชุมชนในการเฝ้าระวังสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้ามาจำหน่ายในชุมชน ตรวจแนะนำร้านค้าในการจำหน่ายอาหาร ให้ถูกต้องปลอดภัย รวมไปถึงการเสริมสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถเลือกบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมชีวิตดี เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ดร.นิมิตร กล่าวว่า การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า หรือบริการ และตระหนักที่จะรักษาสิทธิผู้บริโภคของตน มีความรอบคอบในการเลือกซื้อสินค้า โดยไม่หลงเชื่อโฆษณา อ่านข้อมูลและฉลากสินค้าอย่างละเอียดช่วยลดปัญหาการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้เป็นอย่างดี แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะนำความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้ผู้บริโภคในชุมชนได้รู้เท่าทันผู้ประกอบการและสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ปลอดภัยได้ด้วย.

*********************************
ข่าว : เบญญาภา ต้นกันยา งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลำปาง
ภัทรวดี ตาเปี้ยสืบ นักศึกษาฝึกงาน สาขานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
*********************************
แสดงความยินดีกับนักกีฬารุ่นจิ๋ว

นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้แก่ ด.ช. วีรภัทร ภักดีวงศ์, ด.ญ. จอมขวัญ ทองคำ และ ด.ช. จิรายุ ตรงปัญญาโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***********************************************
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมและการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมี นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแข่งขันทักษะภาษาไทย อาทิเช่น การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันเขียนเรียงความ และการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีการกำหนดหัวข้อในรายการแข่งขันให้เกี่ยวกับคุณค่าของภาษาไทย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าทางภาษาไทย

29 กรกฎาคม 2554

Yonok online 29 กค 2554 นครอาลัมพาง

สภากาแฟรายวัน เมืองมรดกโลกอาลัมพาง
27 กรกฎาคม 2554

Yonok online 27 กค 2554
 ปีที่ 41 ฉบับวันอังคาร 26 ก.ค. 2554
เสนอรายงานราชการ นสพ.สู่งานราชการก่อนสรุปมรดกโลกลำปาง
ตามข่าวปัญหาลำปาง 4 พ.ศ.5-6 ผวจ. เป็นอุปสรรคการพัฒนา โครงการภาคเหนือจังหวัดลำปางตามหัวข้อ เสนอรายงานราชการ นสพ.สู่รายงานราชการก่อนสรุปมรดกโลกลำปาง โดยลำดับภาพ 1-2-3 บนคือ นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 2 เรื่องระหว่างวันที่ 21-22ก.ค.2554 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง เรื่อง การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2553-2556 ด้วยเอกสารหน้ากระเป๋า นครลำปางเป็นเลิศด้านเซรามิคและหัตถกรรมอุตสาหกรรม โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ฯ เอกสารแผนดำเนินการดำเนินงานโครงการเมืองต้นแบบ


จังหวัดลำปางได้มีหนังสือที่ ลป/0031/ว 2492 (15 มิย.2554)โดยนายสุวรรณ กล่าวสุนทรรองผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดประชุมกิจกรรมเสวนาเครือข่ายด้านสื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ณ เอเชียลำปางโฮเต็ล 11 ก.ค.2554 ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัด ก่อให้เกิดการไหวตัวและรวมตัวของสื่อมวลชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อบทบาทพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือ

จากภาพแถวล่างหน้าห้องการอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop)โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ห้องเวียงคำ โรงแรมลำปางเวียงทอง 21-22 ก.ค.2554 ในภาคเสวองค์ประชุมก่อนสรุปรายงานเรื่องเมืองต้นแบบ มีเรื่องเพิ่งทราบกันว่า ได้มีการบริหารจัดการเป็นแผนสำเร็จรูป ให้อุตสาหกรรมเซรามิคลำปางจดทะเบียนเครื่องหมายตราไก่ จึงขอให้มีการทบทวนข้อมูล เอกสารรายงานการปฏิบัติข้อราชการของ องค์ กรอ.ใน เสียงโยนกClassic9 ปีที่ 31 ฉบับ320 เดือนธันวาคม 2546 ซึ่งมีรายงานพบแหล่งเตาเผา บ้านป่าเหียง ต.บ่อแฮ้ว ติดต่อ บ้านง้าวพิไชย ต.หนองหล่ม ห่างจากตัวเมืองลำปาง เขตติดต่อ อ.เมืองลำปาง เพียง 9 ก.ม.บนเส้นทางหลวงสายจามเทวีลำปางห้างฉัตรจากการค้นพบของคณะทำงานในองค์ กรอ.และข่าวแหล่งชุมชนเตาเผาโบราณลำปางค้นพบใหม่ คณะโครงการศิลปากร 7 ลำปาง-น่าน ถือเป็นแหล่งใหญ่คลุม 3 ตำบลใกล้ตัวเมือง พร้อมแสดงโบราณวัตถุหมายเลยทะเบียน261 ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ประวัติวัตถุจากเตาเวียงท่ากานร้าง ซึ่งทางลำปางมีหลักฐานเก่าแก่แสดงลักษณะการใช้สอยจากกรุโบราณ ชื่อ “ขันน้ำเผิ้งส่องหน้าพระเจ้า” โดยมีการพัฒนาลักษณะเมืองต้นแบบเซรามิคสมัยนครเขลางค์หริภุญไชย คือ “ขันน้ำเผิ้งส่องหนาพระเจ้า”เสนอเป็นงานเทิดพระเกียรติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามภาพสุดท้ายการสร้างการ์ตูนบนผืนผ้ายาว 840 เมตรเฉลิมพระเกียรติ ลำปางมีการเขียนการ์ตูนภาพชุดเมืองเขลางค์ อาลัมพาง นครลำปาง ดอยเขางาม คำขวัญถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนามโดยมีรูปการ์ตูนถ้วยโถโอชามรามไหปากสองชั้นแบบ ขันน้ำเผิ้งส่องหน้าพระเจ้า ร่วมถ้วยตราไก่ด้วย การ์ตูนชุดงามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก ซึ่งจะเป็นภาพที่กระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมนักการ์ตูนไทยจะได้ใช้ในงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธ.ค.2554 ด้วย

ในภาคสรุปการประชุมดังกล่าวข้างต้น ในปีเทิดไท้องค์ราชันย์ปี 2554 นี้ ขอให้จังหวัดปรับแผนบริการจัดการเรื่องเซรามิคลำปาง ที่ได้ลงทุนลงแรงและงบดูงานเซรามิคเกาหลี โดยได้ติดต่อทีมงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ อาจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ อนันทวณิชย์ รศ.ดร.อรพินพร์ พานทอง ในคณะวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 5 ท่านในปี 2546 สืบการไปดูงาน บูรณาการCEOโครงการยุทธฯยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวแบบบ้านพี่เมืองน้อง ซิสเตอร์ซิตี้ ที่ประเทศเกาหลี พ.ค.2549 โดย ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานโครงการ ให้ จังหวัดลำปางสมัย รอง ผวจ.เจริญสุข ชุมศรี นำทีมลำปางครั้งนี้ ในภาคสรุปการสัมมนาหัวข้อเมืองต้นแบบเศรษฐกิจลำปาง ให้ทบทวนเงื่อนไขสำคัญในสถานภาพจังหวัดลำปางกับรัฐบาล “4 พ.ศ. 5-6 ผวจ.” เพื่อศึกษาปัญหาเมืองต้นแบบเซรามิคลำปาง จะเป็นแค่ตราไก่ รุ่นปี 2500 กับต้นแบบ เมืองเขลางค์ อาลัมพาง แต่พุทธศตวรรษที่ 13 ร่วมเฉลิมพระเกียรติปี แสดงผลสรุปด้วยบริบทโครงการจากทีมงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2546 ที่เป็นตัวตนแห่งศูนย์เซรามิคลำปางเป็นลำดับมาด้วย25 กรกฎาคม 2554

18 กรกฎาคม 2554

Yonok online 18 กค 2554


ของดีนครลำปาง 19 กค 2554

เมืองรถม้าผ่าทางตันร่วมต้านรัฐบาล 4 พ.ศ.5 ผวจ.งาบงบพัฒนาปี55
ยุทธศาสตร์พัฒนาไร้คุณค่าด้วยปัญหารัฐบาลเหยียบย่ำคนลำปาง

(1) - (2) วันที่ 14 ก.ค.2554 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง มีการประชุมความคิดกรอบวิจัยเร่งด่วนเพื่อใช้งบโครงการบริหารปี 2555 โดยวาระแรก นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รอง ผวจ.ลำปางกล่าวต้อนรับ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค(วธ.ภาคเหนือ) สำนักบริหารวิชาการภาคเหนือ การบรรยายเรื่องบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยว และการป้องกันโรค การรักษาสุขภาพ โดยรศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิวรรธเดช อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งปอด โดยศูนย์มะเร็งจังหวัดลำปาง องค์ประชุมประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆระดับจังหวัดและ-ภูมิภาค ทั้งภาครัฐ และเอกชน


ในภาคเสวนาทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือ(สสนท.) ลำปาง ได้เสนอปัญหาแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเพื่อใช้งบปี 2555 โดยมีผู้แทนเข้าประชุมที่มีศักยภาพสูงร่วมเสนอกรอบความคิดการวิจัย แต่อุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหาลำปาง คือ วิถีการเมืองของรัฐบาลต่อจังหวัดลำปาง ในช่วง 4 พ.ศ.เปลี่ยน 5 ผวจ. ตามลำดับนาม ผวจ. ลำปางที่ 33 นายดิเรก ก้อนกลีบ ตค.2550-กย.2551

ลำปางที่ 34 นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ตค.2551-มีค.2552 ลำปางที่ 35 นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัตร มีค.2552-พย.2553 ลำปางที่ 36 นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ตค.2551-กย.2553 ลำปางที่ 37 นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ตค.2553 จะเกษียณอายุราชการ ปลาย กย.2553 นี้ เท่ากับว่าระยะ 4 พ.ศ.ลำปางจะเปลี่ยน ผวจ.ถึง 6 ท่าน

ผลกระทบในยุทธวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก็ได้แก่การจัดงานเลี้ยงรับส่ง และการเริ่มต้นใหม่ของการสำรวจพื้นที่ทุกอำเภอ การเริ่มต้นนโยบายผู้ว่าฯใหม่ฯ ผวจ.และภริยาทั้ง 5 คู่ล้วนเป็นที่รับนักถือของชาวเมือง แต่อยู่ได้ไม่นานจากผลกระทบวิถีการเมืองรัฐบาล

(3) (4) (5)หลังข่าวปัญหาลำปาง 4 พ.ศ.เปลี่ยน 5 ผวจ. ได้มีสมาชิกสภากาแฟล้อเข็นตระกูลเก่า โกลัก ซึ่งมีบุตรชายชื่อนายตุลา เป็นมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ที่ยังขายกาแฟริมรั้ว ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย ทางไปสนามบิน คณะสมาชิกสภากาแฟวันที่ 15 ก.ค. มี อ.สุรเดช ซื่อตรง เป็นประธานสภากาแฟแห่งนี้ โดยมี อ.วิรัช ไชยรักษ์ อดีตผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพิ่งพ้นตำแหน่ง ร่วมคณะเซ็นชื่อ ชูคำเรียกร้อง ร่วมรายการข่าวสภากาแฟรายวันออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ด้วยภาษาคำเมืองที่มีข้อความว่า (6)

(ภาษาอ่านคำเมือง)ย้อนรัฐบาลตั๋วก๋ารเป๋นพวกหมูพวกหมา ย้ายผู้ว่าราชก๋ารจั๋งหวัดลำปางอย่างหมู่อย่างหมาชาไดชาไดก็ตึงได้ (คำแปล/ เหตุรัฐบาลตัวการ เป็นพวกหมูพวกหมา ถือชาวลำปางประเภท บู้บ่ไร้ (ไบ้บ่รู้) ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอย่างหมูอย่างหมาอย่างไรอย่างไร ก็ได้ )
12 กรกฎาคม 2554

Yonok online 11 กค 2554

ปีที่ 41 ฉบับวันอังคาร 12 ก.ค. 2554
SCOOPผอ.โดมหอภาพยนตร์ร่วมศักดิ์ ส.ฟื้นเพชราทรงผมไก่แก้ว

u อ. ศักดิ์ ส.รัตนชัย สมาชิกสมัชชาแห่งชาติสาขาครู ศิลปิน ครูภูมิปัญญาไทย ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา สศว.มร.ลป.      โดมสุขวงศ์ (องค์การมหาชน) ผู้พลิกฟื้นปูมประวัติดาราหนังตาน้ำผึ้ง เพชรา เชาวราษฏร์ แสดงหนังเรื่องไก่แก้วมีบทไก่แก้วสมัยเป็นเด็ก ดญ.ตุ๊กตา จินดานุช ดาราชื่อดังต่อมาได้แสดงเป็นไก่แก้วเด็ก   ข้อมูลหอภาพยนตร์โดม พบว่า เพชราก็แต่งผมทรงไก่แก้วหลากแบบภาพยนตร์ 300เรื่อง จนนักการ์ตูนลาสเวกัส อนุวัฒน์ ไชยเมือง วาดการ์ตูน ด.ญ.ไก่แก้ว จับมือ มิ๊กกี้เม้าท์ อเมริกา เปรียบเทียบทรงผมรูปแต้มในวิหารน้ำแต้ม อายุราว พ.ศ.2039 วัดพระธาตุลำปางหลวง ทรงผมบรรยายของ ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะใจอินทร์ อดีต ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภูญไชย คอลัมน์ปริศนาโบราณคดี มติชนสุดสัปดาห์ จากปกเสียงโยนก ฉบัยVol. ก.ค.2554   v การจัดเสวนานิเทศศาสตร์กับหนังไทย ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันที่ 9 ก.ค.2554เป็นส่วนโครงการ MANAGEMENT FAIR โดยมี  รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน เป็นคณบดี  ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด งานเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2554 เนื่องในวาระเทิดพระเกียรติฯ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.  w การจัดสมนาเชิงปฏัติการ ยุวมัคคุเทศก์ ร.ร.แม่เมาะวิทยา ของ กฟผ.แม่เมาะ การบรรยายของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว17จ.ว.ภาคเหนือ(สสทน.)ลำปางวันเสาร์ที่ 8 ก.ค.2554  xy ทรงผมการฺตูน ไก่แก้ว ของ นร.นศ.จากที่สัมมนาครั้งนี้

10 กรกฎาคม 2554

Yonok online 10 กค 2554 ห้าแจ่งข่าวประตูอินโดจีนเหนือ4


สถาปนาโรงเรียนครบรอบ 58 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นำโดยนายประยูร เรียนปิงวัง ผอ.โรงเรียนฯ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 58 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 100 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practices)
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ดำเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best Practices) และคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมงานวิชาการระดับประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 , 2 และ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยมีนายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานในพิธี และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางนริศรา พันโสดา ครูชำนาญการพิเศษ จากโรงเรียนชุมชนบ้านสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะประกอบเพลงลูกทุ่ง

อบรมระเบียบวินัยนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นำโดย นายอัมพัน เรืองแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมระเบียบวินัยนักเรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยในการอบรมครั้งนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การมาโรงเรียน และการเข้าแถวอย่างมีระเบียบ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ และสามารถไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย


วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นำโดยคณะครูและบุคลากร นำคณะนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความเคารพ ระลึกถึงบุญคุณต่อผู้มีพระคุณทางดนตรีที่ได้ให้ความรู้ในวิชาดนตรี และเห็นคุณค่าของดนตรีไทย

กิจกรรมดัชมิลค์คิดส์


เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ร่วมกับดัชมิลค์คิดส์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและแจกผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวดัชมิลค์คิดส์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมตอบคำถาม เกมส์ และกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ และเห็นประโยชน์ของการดื่มนม

กิจกรรมจากวอลล์แพดเดิลป๊อป


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้จัดจำหน่ายไอศกรีมวอลล์แพดเดิลป๊อปได้มาจัดกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ภายใต้หัวข้อ “โครงการ มหัศจรรย์แห่งไม้ไอติม กับวอลล์ ปี 2” ภายใต้แนวคิด “แผ่นดินของพ่อ” กิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งเกมส์ที่ส่งเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์และการแสดงละครให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินไปกับตัวการ์ตูนที่แฝงไปด้วยเนื้อหาสาระมากมาย และได้ชวนให้นักเรียนร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีมวอลล์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานและได้แสดงออกถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์