31 กรกฎาคม 2554

Yonok online 31 กค 2554

เทศบาลนครลำปาง สร้างเครือข่ายแกนนำผู้บริโภคในชุมชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง นำร่องโครงการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชนแจ่งหัวริน และนาก่วมเหนือ หวังสร้างแกนนำเครือข่าย เผยแพร่ความรู้ สู่ชุมชน


ดร.นิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง และได้รับฟังการรายงาน ปัญหาในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคจากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขว่า ที่ผ่านมาผู้บริโภค ส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกชื้อ สินค้าผลิตภัณฑ์ และ บริการทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าและบริการ หรือบางรายไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการบางรายที่ขาดความรับผิดชอบในการผลิตและจำหน่ายที่มุ่งหวังแต่ผลกำไร เป็นสำคัญ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนนำร่อง 2 ชุมชน คือ ชุมชนแจ่งหัวริน และชุมชนนากวมเหนือ ชุมชนละ 15 คน รวมเป็นจำนวน 30 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำหลักของชุมชนในการเฝ้าระวังสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้ามาจำหน่ายในชุมชน ตรวจแนะนำร้านค้าในการจำหน่ายอาหาร ให้ถูกต้องปลอดภัย รวมไปถึงการเสริมสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถเลือกบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสมาคมชีวิตดี เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ดร.นิมิตร กล่าวว่า การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า หรือบริการ และตระหนักที่จะรักษาสิทธิผู้บริโภคของตน มีความรอบคอบในการเลือกซื้อสินค้า โดยไม่หลงเชื่อโฆษณา อ่านข้อมูลและฉลากสินค้าอย่างละเอียดช่วยลดปัญหาการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้เป็นอย่างดี แกนนำคุ้มครองผู้บริโภคจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะนำความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้ผู้บริโภคในชุมชนได้รู้เท่าทันผู้ประกอบการและสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ปลอดภัยได้ด้วย.

*********************************
ข่าว : เบญญาภา ต้นกันยา งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครลำปาง
ภัทรวดี ตาเปี้ยสืบ นักศึกษาฝึกงาน สาขานิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
*********************************
แสดงความยินดีกับนักกีฬารุ่นจิ๋ว

นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้แก่ ด.ช. วีรภัทร ภักดีวงศ์, ด.ญ. จอมขวัญ ทองคำ และ ด.ช. จิรายุ ตรงปัญญาโชติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***********************************************
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมและการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมี นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแข่งขันทักษะภาษาไทย อาทิเช่น การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันเขียนเรียงความ และการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีการกำหนดหัวข้อในรายการแข่งขันให้เกี่ยวกับคุณค่าของภาษาไทย ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าทางภาษาไทย