31 สิงหาคม 2554

Yonok online 31 สค 2554

กีฬาสี ร.ร.อรุโณทัย Arunothai School Lampang, Thailand.August31,2011

29 สิงหาคม 2554

Yonok online 29 สค 2554

สพฐ เกมส์ 2554 ระดับภาคเหนือ Lampang, Thailand
August 23 - 29 , 2011 L .V.C - L.O.V.E. 4 (โดย ดวงทอง รูปดี)“เป็นผู้นำแห่งภูมิภาค ในการจัดการอาชีวศึกษา” เป็นวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ที่มาพร้อมๆกับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์ ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับวิทยาลัยของเรา ในการเข้าสู่การเปิดเสรีแบบไร้พรมแดนของประชาคมอาเซียน ที่รวมถึงการศึกษา ซึ่งจะมาถึงในปี 2558 อย่างแน่นอน


ภายใต้การกุมบังเหียนของผู้หญิงร่างเล็ก แต่มุมความคิดกว้างไกล ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต้องเป็นผู้นำในการจัดการอาชีวศึกษา นักเรียนต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมระดับประเทศและภูมิภาค L.V.C คือเป้าหมายคุณลักษณะ อาชีวะอาเซียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง หมายถึง L = lustred life คือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะการคิดและการปฏิบัติ V = virtuous mind คือ ใฝ่ดี มีวินัย ความรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ ซื่อสัตย์ ประหยัด เสียสละ อดทน อดกลั้น สุภาพ นุ่มนวล กตัญญูกตเวที C = civilized life คือ ความระลึกในหน้าที่ รักษาคำพูด ทำงานเป็นทีม มีคารวะต่อผู้อาวุโส มีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง”
กลยุทธ์พิชิตเป้าหมายคุณลักษณะ L.V.C ในปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วยกิจกรรมใหญ่ 4 กิจกรรม

 กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์งาน “ L.O.V.E theatre” ภายใต้แนวคิด กตัญญุตาสมาคม
L = Lampang vocational college หมายถึง นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
O = oneness หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
V = valentine หมายถึง บุคคลอันเป็นที่ยอมรับ และยกย่องบูชา
E = esteem หมายถึง ความเคารพศรัทธา
“ L.O.V.E theatre” หมายถึง เวทีแห่งความเคารพยกย่อง บุคคลผู้เป็นที่ยอมรับและยกย่องบูชา ภายใต้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำของนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
กิจกรรมหลักได้แก่ พิธีไหว้ครู กิจกรรมทางด้านภาษา เช่นการประกวดคัดลายมือ การเขียนสะกดคำยาก รวมพลังรักการอ่าน ภาษาอังกฤษพาเพลิน ฯลฯ นิทรรศการสุนทรภู่กวีไทย นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด และการจัดทัศนศึกษาสถานประกอบการ

 กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์งาน “ L.O.V.E festival” ภายใต้แนวคิด รื่นรมย์ร่วมศรัทธา
L = Lampang vocational college หมายถึง นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
O = oneness หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
V = virtue หมายถึง ความมีศิลธรรม มีการกระทำที่ถูกต้อง
E = entertainment หมายถึง ความรื่นเริงสนุกสนาน
“ L.O.V.E festival” หมายถึง การร่วมประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย อย่างรื่นรมย์สนุกสนาน
กิจกรรม ให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน ได้มีกิจกรรมการแสดงออก ต่อพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมาในห้วงนั้น ได้แก่วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา โดยจัดงานสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพศรัทธา ด้วยความรื่นรมย์ไม่เบื่อหน่าย


 กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์งาน “ L.O.V.E contest” ภายใต้แนวคิด อาชีวะศึกษิต
L = Lampang vocational college หมายถึง นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
O = oneness หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
V = vocational หมายถึง วิชาชีพ
E = esprit (เอสพรี) หมายถึง ความฉลาด
“ L.O.V.E contest” หมายถึง การแสดงออกถึงอาชีพที่ตนเองถนัด ให้นักเรียนเสนอผลงาน ความเก่ง ความดี ภายใต้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
กิจกรรม ให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีการประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาชีพที่ตนเองถนัด เป็นการแสดงศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ

 กิจกรรมที่ 4 งาน “ L.O.V.E period” ภายใต้แนวคิด แสงสว่างแห่งปัญญา
L = Lampang vocational college หมายถึง นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
O = oneness หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
V = vocational หมายถึง การฝึกฝน การพัฒนาในวิชาชีพที่ตนเองถนัด
E = enlitenment หมายถึง ความกระจ่างแจ้ง
“ L.O.V.E period” หมายถึง เวลาแห่งความรู้แจ้งในวิชาชีพ การมีความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนักศึกษา ภายใต้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
กิจกรรม คือการจัดสรรเวลาในการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษา ทุกชั้นปี เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยสาระต่างๆ ได้แก่ เรื่องระเบียบวินัย เรื่องการอาชีวศึกษา เรื่องเพศศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ ตลอดจนทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังต่อการเป็น L.V.C พร้อมรับประชาคมอาเซียนที่จะมาในเวลาอีกไม่ถึง 4 ปีข้างหน้า ในเวลานี้คงไม่ใช่เวลาที่สถานศึกษาจะสอนหนังสืออย่างเดียว การที่ไทยจะเป็นฮับในภูมิภาค จึงส่งผลมาถึงเราอย่างช่วยไม่ได้ ถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดีพอ เด็กอาชีวะอาจไม่มีที่ยืน

“L.O.V.E 4 จึงเป็นแค่บทเรียนแรกเท่านั้นเอง” ยังมีภารกิจที่สำคัญที่รอให้ขับเคลื่อน ไม่ต้องรอให้มีการปฏิรูปการศึกษาถึงทศวรรษที่สามกันหรอกนะ

16 สิงหาคม 2554

Yonok online 16 สค 2554
Folk Dances from Indonesia, Sri Lanka, Russia & Thailand @ Lampang

การแสดงพื้นบ้านนานาชาติ จากประเทศ อินโดนีเซีย ศรีลังกา รัสเซีย และ ไทย ในวโรกาสเฉลิมฉลอง วันแม่แห่งชาติ 2554 ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง 15 สค 2554
Folk Dances from Indonesia, Sri Lanka, Russia & Thailand at Lampang, Thailand. August 15, 2011

7 สิงหาคม 2554

Yonok online 7 สค 2554

ล้านนาเซรามิกแฟร์


**************************************************************************************


จุมสะหรี 7 สค 2554
 

4 สิงหาคม 2554

Yonok online 4 สค 2554

หมอสุรศักดิ์ ภักดี เจ้าของ บรรณาธิการ นสพ.ลานนาโพสต์

2 สิงหาคม 2554

Yonok online 2 สค 2554ปีที่ 41 ฉบับวันอังคาร 2 สิงหาคม 2554
ปชส.ท.นครลำปางเบิกวายิ้มท่องเที่ยวปี 2554 พบปัญหาชื่อไทยเด็ก7ขวบใน248 เหลือชื่อ ดช.กล้าหาญ ดญ.ดวงใจ  นอกนั้นเข้าตำนานเพลงผู้ใหญ่ลี


ตามข่าวนางรุ่งทิพย์ กุลโมรานนท์ ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง โดยมีนางรจเรข ต้นกันยาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะเบิกวาระยิ้มสนองแผนยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเผยแพร่เอกสารสำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง คู่คำขวัญถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก มีเอกสารชุด แผนที่ท่องเที่ยวนคร Discover Lampang ชุดแอ่วลำปางลำปาง The old town of Nakorn Lampang

พร้อมนี้ได้แจ้งผลการเปิดรับจดทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป ในจำนวน 248 ชื่อช่วงเดือน ก.ค.2554 ข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปางเบิกวาระยิ้มท่องเที่ยวปี 2554 พบปัญหาชื่อไทยเด็ก7ขวบใน248 ราย ส่วนใหญ่เป็นชื่อเข้าตำนานเพลงผู้ใหญ่ลี ได้แพร่ออกอากาศเป็นข่าวรายวัน ทางเว็บไซต์ rampernglampang.blogspot.com โดย SCOOP 55555

จากข่าวรายชื่อเด็กอายุ 7 ขวบรุ่นจดทะเบียนทำบัตรชนครั้งแรกในประวัติเทศบาลนครลำปาง 248รายแรกปรากฏมีชื่อชนเผ่าเจ้าของภาษาตั้งชื่อลูกตามภาษาตนเองจากครอบครัวชาวภารตะ มีชื่อ ฮูลา อุมา และ อารีย์ อุมา มีชื่อภาษาไทยเพียงคู่เดียว คือ ดช.กล้าหาญ กับ ดญ.ดวงใจ นอกจากนั้นเป็นชื่อที่สามารถเปิดพจนานุกรม ค้นหาคำแปลที่เป็นภาษาไทยได้

ตำนานข่าว นสพ.ท้องถิ่นเก่าๆกับปัญหาภาษาราชการในทำเนียบหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มี นสพ.ไทยลานนา และ เสียงโยนก สมัย อดีต สส.บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ หาคะแนนเสียงชาวลำปางโดยล้อเลียนเอกสารประกาศภาษาราชการส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือ ที่ต้องแปลว่า วัวควายในภาษาชาวบ้าน

ข่าวชาวไต้หวันรุ่นบุกเบิกไร่สัปปะรสป้อนโรงงานอาหารกระป๋องแรกตั้งในลำปาง ด้วยเจื้อยนิทานชาวไต้หวันกำลังฮิตเพลง ผู้ใหญ่ลีในแง่ความขำขัน พร้อมประวัติเพลงเคยต้องห้ามที่มีคำว่า พ.ศ.สองพันห้าร้อยสี่ ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม ชาวบ้านก็มาชุมนุม มาประชุมกับเรื่องผู้ใหญ่ลี ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าว ถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมา ทางการเขาสั่งมาว่า (ซ้ำ)ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร ฝ่ายตาสีหัวคลอน ถามว่าสุกรนั้นคืออะไร ผู้ใหญ่ลีลุกขึ้นตอบทันใด สุกรนั้นไซร้คือหมาน้อยธรรมดา (ซ้ำ)

อย่างไรก็ดี ลำปางก็เป็นจังหวัดแรก ที่สภาวัฒนธรรมฯลำปาง และหน่วยงานคณะนาฏศิลป์ จุมสะหรีวัดกู่คำตั้งโครงการ ขอพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยถิ่นวันแม่แห่งชาติ และได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งชื่อภาษาไทยถิ่น 16 รายชื่อ ในวันแม่แห่งชาติ โดยหนังสือตอบจากสำนักพระราชวัง พร้อมมีพระราชานุญาตเบิกตัวเด็กเข้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง

16 รายชื่อแรกที่ได้รับพระราชานุญาตเบิกตัวเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 23 พ.ย.2547 คือ 1) น.ส.บัวริน บุญเลิศ และ 2) น.ส.ผาถณา วงศ์คำ และ 3) น.ส.น้ำทิพย์ จันทร์สุปลูก ( จาก ม.ราชภัฏลำปาง) 4) ดญ.สร้อยแก้ว เครื่องนิจ (บุญวาทย์วิทยาลัย) 5) ด.ญ.เกี๋ยงเหมย เทียบรัตน์ และ 6) ด.ญ.ปิมผหยา วงศ์มี 7) ด.ญ.ช่อเอื้อง รัตนชัย และ 8) ด.ญ.สายสะหรี ดวงประภา (จาก ร.ร.อนุบาลลำปาง 9).ด.ญ.บัวหลวง ณ ลำปาง(ไตรภพวิทยา) 10) ด.ญ.เอื้องฟ้า เนื่องยินดี และ 11) ด.ญ. กิ่งแก้ว เนื่องยินดี (จาก ร.ร.ผดุงวิทย์) 12) ด.ญ. ตาลทิพย์ พรมมูล ( ร.ร.ไตรภพวิทยา)13) ด.ญ.ช่อคำ ขัดธิพงษ์ ( เขลางค์นคร) 14) ด.ญ.เก็ตถวา แก้วคำดี (อัสสัมชัญลำปาง) 15-16) ดญ.ประกายแก้ว และ ด.ญ.ประกายคำ ปะระมะ คู่ฝาแผด (ร.ร.จิตพงษ์เกาะคา)

**********************************************************************************

วันเจ้าภาพงานศพคุณพ่อสุรศักดิ์ ภักดี อายุ 61 ขณะบำเพ็ญกุศลวัดคะตึกเชียงมั่น