29 สิงหาคม 2554

Yonok online 29 สค 2554

สพฐ เกมส์ 2554 ระดับภาคเหนือ Lampang, Thailand
August 23 - 29 , 2011 L .V.C - L.O.V.E. 4 (โดย ดวงทอง รูปดี)“เป็นผู้นำแห่งภูมิภาค ในการจัดการอาชีวศึกษา” เป็นวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ที่มาพร้อมๆกับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ดร.กาญจนา ภาสุรพันธ์ ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับวิทยาลัยของเรา ในการเข้าสู่การเปิดเสรีแบบไร้พรมแดนของประชาคมอาเซียน ที่รวมถึงการศึกษา ซึ่งจะมาถึงในปี 2558 อย่างแน่นอน


ภายใต้การกุมบังเหียนของผู้หญิงร่างเล็ก แต่มุมความคิดกว้างไกล ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ต้องเป็นผู้นำในการจัดการอาชีวศึกษา นักเรียนต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคมระดับประเทศและภูมิภาค L.V.C คือเป้าหมายคุณลักษณะ อาชีวะอาเซียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง หมายถึง L = lustred life คือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะการคิดและการปฏิบัติ V = virtuous mind คือ ใฝ่ดี มีวินัย ความรับผิดชอบ ขยัน มีสัจจะ ซื่อสัตย์ ประหยัด เสียสละ อดทน อดกลั้น สุภาพ นุ่มนวล กตัญญูกตเวที C = civilized life คือ ความระลึกในหน้าที่ รักษาคำพูด ทำงานเป็นทีม มีคารวะต่อผู้อาวุโส มีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง”
กลยุทธ์พิชิตเป้าหมายคุณลักษณะ L.V.C ในปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วยกิจกรรมใหญ่ 4 กิจกรรม

 กิจกรรมที่ 1 สัปดาห์งาน “ L.O.V.E theatre” ภายใต้แนวคิด กตัญญุตาสมาคม
L = Lampang vocational college หมายถึง นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
O = oneness หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
V = valentine หมายถึง บุคคลอันเป็นที่ยอมรับ และยกย่องบูชา
E = esteem หมายถึง ความเคารพศรัทธา
“ L.O.V.E theatre” หมายถึง เวทีแห่งความเคารพยกย่อง บุคคลผู้เป็นที่ยอมรับและยกย่องบูชา ภายใต้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำของนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
กิจกรรมหลักได้แก่ พิธีไหว้ครู กิจกรรมทางด้านภาษา เช่นการประกวดคัดลายมือ การเขียนสะกดคำยาก รวมพลังรักการอ่าน ภาษาอังกฤษพาเพลิน ฯลฯ นิทรรศการสุนทรภู่กวีไทย นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด และการจัดทัศนศึกษาสถานประกอบการ

 กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์งาน “ L.O.V.E festival” ภายใต้แนวคิด รื่นรมย์ร่วมศรัทธา
L = Lampang vocational college หมายถึง นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
O = oneness หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
V = virtue หมายถึง ความมีศิลธรรม มีการกระทำที่ถูกต้อง
E = entertainment หมายถึง ความรื่นเริงสนุกสนาน
“ L.O.V.E festival” หมายถึง การร่วมประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย อย่างรื่นรมย์สนุกสนาน
กิจกรรม ให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน ได้มีกิจกรรมการแสดงออก ต่อพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นประเพณีสืบต่อกันมาในห้วงนั้น ได้แก่วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา โดยจัดงานสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพศรัทธา ด้วยความรื่นรมย์ไม่เบื่อหน่าย


 กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์งาน “ L.O.V.E contest” ภายใต้แนวคิด อาชีวะศึกษิต
L = Lampang vocational college หมายถึง นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
O = oneness หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
V = vocational หมายถึง วิชาชีพ
E = esprit (เอสพรี) หมายถึง ความฉลาด
“ L.O.V.E contest” หมายถึง การแสดงออกถึงอาชีพที่ตนเองถนัด ให้นักเรียนเสนอผลงาน ความเก่ง ความดี ภายใต้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
กิจกรรม ให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีการประกวด แข่งขัน ทักษะวิชาชีพที่ตนเองถนัด เป็นการแสดงศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ

 กิจกรรมที่ 4 งาน “ L.O.V.E period” ภายใต้แนวคิด แสงสว่างแห่งปัญญา
L = Lampang vocational college หมายถึง นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
O = oneness หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
V = vocational หมายถึง การฝึกฝน การพัฒนาในวิชาชีพที่ตนเองถนัด
E = enlitenment หมายถึง ความกระจ่างแจ้ง
“ L.O.V.E period” หมายถึง เวลาแห่งความรู้แจ้งในวิชาชีพ การมีความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนักศึกษา ภายใต้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำของบุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางทุกคน
กิจกรรม คือการจัดสรรเวลาในการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษา ทุกชั้นปี เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยสาระต่างๆ ได้แก่ เรื่องระเบียบวินัย เรื่องการอาชีวศึกษา เรื่องเพศศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ ตลอดจนทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังต่อการเป็น L.V.C พร้อมรับประชาคมอาเซียนที่จะมาในเวลาอีกไม่ถึง 4 ปีข้างหน้า ในเวลานี้คงไม่ใช่เวลาที่สถานศึกษาจะสอนหนังสืออย่างเดียว การที่ไทยจะเป็นฮับในภูมิภาค จึงส่งผลมาถึงเราอย่างช่วยไม่ได้ ถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดีพอ เด็กอาชีวะอาจไม่มีที่ยืน

“L.O.V.E 4 จึงเป็นแค่บทเรียนแรกเท่านั้นเอง” ยังมีภารกิจที่สำคัญที่รอให้ขับเคลื่อน ไม่ต้องรอให้มีการปฏิรูปการศึกษาถึงทศวรรษที่สามกันหรอกนะ