26 มิถุนายน 2554

Yonok online 26 มิย 2554 ห้าแจ่งข่าวประตูอินโดจีนเหนือ2พิธีสมโภชพุทธาพิเษกพระพุทธรูปปางพระโพธิสัตว์เชียงแสน


ข่าวเปิดป้ายเปิดตัวมหาวิทาลัยเนชั่นตั้งเป้าหมายเป็น ๑ ระดับชาติ  ตามข่าวคณะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาเขตโยนก ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท ได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเนื่องในวโรกาสมหาสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบ 56 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน2554 โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนีเป็นประธานพิธีเททองนั้น

ในวันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.2554 ได้มีการจัดพิธีสมโภชพุทธาภิเษก พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย แบบพระโพธิสัตว์เชียงแสน นาม ”พระพุทธอุดมมงคลโมลีโลก” พระคณาจารย์เทศน์พุทธาภิเษก อาราธนาพระปริตรโดยพระครูอนุศาสก์วรธรรมเจ้าคณะ อ.เมืองลำปาง พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์เบิกพระเนตร

ในภาคกล่าวเปิดตัว ดร.ธนะชัย สันติชัยกุล ประธานกรรมการบริหาร บ.เนชั่น มัลติมิเดีย จก.(มหาชน)กล่าวถึงมหาวิทยาลัย
เนชั่น ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งระดับประเทศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 พีธีไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลลำปาง 2554
“พิธีไหว้ครู”......“พฤหัสบดี ดิถีผ่อง เริ่มที่สอง ของเดือน เยือนมาหา ขอก้มกราบ ซาบซึ้งใจ ในครูบา มิถุนา อย่าลืมกัน วันไหว้ครู”วันพฤหัสบดีที่9 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) นำโดย นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครูและบุคลากร ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครู อาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนเก่งและคนดี  ในการนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนด้วย (พัชรี : ข่าว/ภาพ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวพม่าลาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าไทย
เปิดช่องทางให้จดทะเบียนทำงานได้แต่จะอยู่เมืองไทยไม่เกินปีกำหนดรับจดทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-14 ก.ค.2554
ด้วยอนุสนธิจากประเทศไทยเป็นแหล่งบริโภคแรงงานต่างประเทศทั้งแรงงานอุตสาหกรรมกสิกรรม รวมทั้งการขายเพศ ดังปรากฏตัวอย่างข่าวอุบัติเหตุรถตู้มีอิทธิพลผ่านด่านเกิดคว่ำเป็นข่าวภาพสาวพม่าสินค้าประเภทแรงงานสู่สำนักโสเภณีหนีเข้าเมือง

นางจันทนา ศรีบัวทอง รกท.จัดหางาน จ.ลำปาง มีหนังสือที่ ลป 0023/ว ๑๐๗๖ ๑๙ มิ.ย.๒๕๕๔ ถึงทีมงาน ห้าแจ่งข่าวประตูอินโดจีนเหนือ เรื่องทางราชการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพื่อผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ชั่วคราวระหว่างรอการส่งกลับเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี โดยเริ่มทำการจดทะเบียนเป็นเวลา ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทรศัพท์ฝ่ายคุ้มครองคนหางานฯ 0 5426 5051-52 โทรสาร 0 5426 5048

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม ขับซอ  ประชาธิปไตยองสู่เยาวชนสถานศึกษา ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย ที่วัดเจดีย์ซาว ก่อนการเลือกตั้งสส.ฯทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค.เพียง 6 วัน ณ 28 มิ.ย.2554

นางสายฝน นาถพรายพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มีหนังสือที่ ลป 0037/ ว 222 (22 มิ.ย.2554) เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแสดง(ซอพื้นเมือง) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตย จนเกิดการนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรม ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เริ่มแต่เวลา 08.30 น. ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงไชย อ.เมือง จ.ลำปาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร.054-228763 โทรสาร 054-82 4182


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มติชนเปิดเวที ลานนา-ล้านนาปริศนาโบราณคดีรอบ5ทศวรรษ

ดูได้ในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับปกรูปมาร์คและปู มิย.54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการเลือกตั้งซ่อม สท.นครลำปาง วันนี้ 
   นายไมตรี ปาณะดิษ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง เปิดเผยว่า ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรียงลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้
   ลำดับที่ ๑ นายณัฐธนวัฒน์ ปัญญาพันธ์ กลุ่มเวียงละกอน หมายเลข ๒ ได้คะแนน ๒,๗๒๑ คะแนน
   ลำดับที่ ๒ นางพิมนภัค บูรณวิจารณ์ กลุ่มนครลำปาง หมายเลข ๑ ได้คะแนน ๒,๒๒๙ คะแนน
   สำหรับ บรรยากาศการเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปตามปกติ แม้จะมีฝนตกตลอดทั้งวัน โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๗ จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๐,๖๑๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ทั้งนี้ มีบัตรเสีย จำนวน ๑๐๓ บัตร ไม่ประสงค์จะลงคะแนน จำนวน ๒๔๑ บัตร ส่วนการนับคะแนนเป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนให้ความสนใจมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และร่วมเชียร์ให้กำลังใจผู้สมัครทั้ง ๒ คนเป็นจำนวนมาก

ข่าว : เบญญาภา ต้นกันยา ภาพ : มานัส ตาวิกา
เทศบาลนครลำปาง กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายบริการและเผยแพร่ งานประชาสัมพันธ์