18 กรกฎาคม 2554

Yonok online 18 กค 2554


ของดีนครลำปาง 19 กค 2554

เมืองรถม้าผ่าทางตันร่วมต้านรัฐบาล 4 พ.ศ.5 ผวจ.งาบงบพัฒนาปี55
ยุทธศาสตร์พัฒนาไร้คุณค่าด้วยปัญหารัฐบาลเหยียบย่ำคนลำปาง

(1) - (2) วันที่ 14 ก.ค.2554 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง มีการประชุมความคิดกรอบวิจัยเร่งด่วนเพื่อใช้งบโครงการบริหารปี 2555 โดยวาระแรก นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รอง ผวจ.ลำปางกล่าวต้อนรับ รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค(วธ.ภาคเหนือ) สำนักบริหารวิชาการภาคเหนือ การบรรยายเรื่องบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยว และการป้องกันโรค การรักษาสุขภาพ โดยรศ.ดร.นพ.พงษ์เทพ วิวรรธเดช อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งปอด โดยศูนย์มะเร็งจังหวัดลำปาง องค์ประชุมประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆระดับจังหวัดและ-ภูมิภาค ทั้งภาครัฐ และเอกชน


ในภาคเสวนาทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยว 17 จังหวัดภาคเหนือ(สสนท.) ลำปาง ได้เสนอปัญหาแผนยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาเพื่อใช้งบปี 2555 โดยมีผู้แทนเข้าประชุมที่มีศักยภาพสูงร่วมเสนอกรอบความคิดการวิจัย แต่อุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหาลำปาง คือ วิถีการเมืองของรัฐบาลต่อจังหวัดลำปาง ในช่วง 4 พ.ศ.เปลี่ยน 5 ผวจ. ตามลำดับนาม ผวจ. ลำปางที่ 33 นายดิเรก ก้อนกลีบ ตค.2550-กย.2551

ลำปางที่ 34 นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ตค.2551-มีค.2552 ลำปางที่ 35 นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัตร มีค.2552-พย.2553 ลำปางที่ 36 นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ตค.2551-กย.2553 ลำปางที่ 37 นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ตค.2553 จะเกษียณอายุราชการ ปลาย กย.2553 นี้ เท่ากับว่าระยะ 4 พ.ศ.ลำปางจะเปลี่ยน ผวจ.ถึง 6 ท่าน

ผลกระทบในยุทธวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ก็ได้แก่การจัดงานเลี้ยงรับส่ง และการเริ่มต้นใหม่ของการสำรวจพื้นที่ทุกอำเภอ การเริ่มต้นนโยบายผู้ว่าฯใหม่ฯ ผวจ.และภริยาทั้ง 5 คู่ล้วนเป็นที่รับนักถือของชาวเมือง แต่อยู่ได้ไม่นานจากผลกระทบวิถีการเมืองรัฐบาล

(3) (4) (5)หลังข่าวปัญหาลำปาง 4 พ.ศ.เปลี่ยน 5 ผวจ. ได้มีสมาชิกสภากาแฟล้อเข็นตระกูลเก่า โกลัก ซึ่งมีบุตรชายชื่อนายตุลา เป็นมหาบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ที่ยังขายกาแฟริมรั้ว ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย ทางไปสนามบิน คณะสมาชิกสภากาแฟวันที่ 15 ก.ค. มี อ.สุรเดช ซื่อตรง เป็นประธานสภากาแฟแห่งนี้ โดยมี อ.วิรัช ไชยรักษ์ อดีตผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพิ่งพ้นตำแหน่ง ร่วมคณะเซ็นชื่อ ชูคำเรียกร้อง ร่วมรายการข่าวสภากาแฟรายวันออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ด้วยภาษาคำเมืองที่มีข้อความว่า (6)

(ภาษาอ่านคำเมือง)ย้อนรัฐบาลตั๋วก๋ารเป๋นพวกหมูพวกหมา ย้ายผู้ว่าราชก๋ารจั๋งหวัดลำปางอย่างหมู่อย่างหมาชาไดชาไดก็ตึงได้ (คำแปล/ เหตุรัฐบาลตัวการ เป็นพวกหมูพวกหมา ถือชาวลำปางประเภท บู้บ่ไร้ (ไบ้บ่รู้) ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอย่างหมูอย่างหมาอย่างไรอย่างไร ก็ได้ )