12 พฤษภาคม 2553

สคส.รถไฟปี๋ใหม่เมือง2553

ร่ำเปิง สคส.รถไฟปี๋ใหม่เมือง ปี 2553 จากทีข่าวเสียงโยนก ออนไลน์ จังหวัดลำปาง นัดงานระหว่างวันที่ 1+15 เมษายน แบ่งเป็นงานวรำลึก
วันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้านครลำปาง และงานสลุงหลวง ก๋องใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง โดยเน้นรูปแบบการแสดงประวัติศาสตร์ท่องเที่ยว นับแต่การเชิญ
สคส.ลายเซ็นหัตถ์พ่อเจ้านครลำปาง เป็น สคส.สมัยคุ้มหลวงนครลำปาง ยุคสมัยธงช้างเผือก ถือวันเถลิงศกปีหใหม่สยาม คือวันที่ 1 เมษายน ตรุษ
สงกรานต์คือ 13-15 เมษายน

บนเวทีแสดงเพลงประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวนครลำปาง มีการแสดงแสงเสียง และการแสดงระบำเพลงประวัติศาสตร์สมัยรถไฟถึงนครลำปาง นับแต่ปี 2459
ได้มีคณะแสดงจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆลงไปถึงนักเรียนโรงเรียนต่างฟๆ ในชุดนานาชาติ อาธิคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉากแสดงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิต ศูนย์ลำปาง คณะนักเรียนจากโรงเรียนพุทธ คริสต์ ของชมรมจุมสะหรีลำปางเครือ
ข่าวสถาบันวัฒนธราม CIOFF


สคส.ลายเซ็น หัตถ์พ่อเจ้า นเจ้าผู้ครองนครลำปาง (ครองนคร 2440 สมัย ร.5 พิราลัย พ.ศ.2465 สมัย ร.6)คือหลักฐานประวัติศาสตร์ ขึ้นทะเบียนหอจดหมายเหตุแห่งชาติ งานมหกรรมกรรมเพลงประวติศาสตร์ อย่างมีความหมาย ขุนวิตรมาตรา แต่งคำร้อง พระเจนดุริยางค์แต่งทำนองและจัดบรรเลงโดยวงดุริยางค์โอเคสตร้า ในเนื้อร้องเพลง คือเริ่มแต่คำว่า วันที่ 1 เมษายน ตั้งต้นปีใหม่ สร้อยเพลงคือ ยิ้มเถิด ยิ้มเถิด นะยิ้ม ยิ้มแย้มแจ่มใส สุขสำราญบานใจ ขอให้สวัสดี
เสียงโยนก Online ร่วมทีมข่าวแจ่งส่องลำปาง รายงาน
ชุดข่าวร่ำเปิง สคส.รถไฟ และงานปี๋ใหม่เมือง 1-15 เมษายน 2553การเปิดเวทีเสวนา เชิงแถลงข่าว ของทีมงาน แจ่งส่องลำปาง จัดโดย ศักดิ์ ส.รัตนชัย
พิธีกร รัตนา ธะนะคำ คณะวิทยากร ดร.ขวัญนภา สุขคร ผอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์ลำปาง รองศาสตราจารย์ธีรศํกดดิ์ วงศ์คำแหน่ง แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.สุรพงษ์ ภักดี ประธาสนโครงการมิตรภาพนจักรยานไทย ญี่ป่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนายศุภกิต ญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธาน และคณะแถลงข่าวงานมหากรรมประวัติศาสตร์และประเพณีจังหวัดลำปาง ๑-๑๕ เมษายน
๒๕๕๓ณ หน้าสถานีรถไฟนครลำปาง


1 ความคิดเห็น: