16 กุมภาพันธ์ 2554

กีฬาสี ร.ร.สาธิตละอออุทิศ Lampang, Thailand

La-Orutis Sport Day 2011
By Rajabhat Suandusit Lampang University, THAILAND
Feb 11, 2554/2011

(ม.ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง เอื้อเฟื้อภาพ)

1 ความคิดเห็น: