12 พฤศจิกายน 2551

5 ร่ำเปิงกิจกรรม นาฏลีลาลำปางบนเวทีนานาชาติCIOFF
งานออกแบบตราบนเวที และตราเสื้อที่ระลึกในงานมหกรรม CIOFFโดย ศักดิ์ ส. รัตนชัย

จากจุฬา ฯมาร่วมงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้านนานาชาติ CIOFF
คณะชมรมอาวุธไทย องค์การบริหารนิสิตจุฬาฯศิษย์ข่วงเจิง รุ่น ๑ และ รุ่น ๒ ณ สถานีรถไฟ
นครลำปาง ร่วมงานจารึกประวัติศาสตร์ทางอากาศ และการแสดงบนเวทีงานมหกรรลำปาง
การขึ้นเวทีแสดงศิลปะการต่อสู้ร่วมคณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครลำปาง ๒๕๕๑

การฝึกแม่บทฟ้อนถวายมือบูชาครูเจิง ณ หอพระบาทเจ้าหาญแต่ท้องวัดพระธาตุลำปางหลวง
อ.ศักดิ์ ส.รัตนชัย เสื้อหลวงรอง แล ผศ.ชูพงษ์ ปัจจมะวัติ ขวาสุด เมื่อ 2 ส.ค.2550
คณะองค์การบริหารนิสิตจุลฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ชูพงษ์ ปัจจมะวัติ ผข.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาได้นำคณะนิสิตนักศึกษามาเป็น
แขกสำนักวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบำปาง ศึกษาขึ้นขันครูเจิง ณ ศุนย์แม่อักขระศิลปะข่วงเจิง อบรมวิชาอักขรธรรมคำเมือง เป็นรุ่น
ที่สอง หัวหน้าคณะนิสิตคือนางสาวสมรักษ์ ทองทรัพย์ คณะอักษรศาสตร์ คณะได้มีโอกาศแสดง ในงานสำคัญวาระต่างๆทั้งเวทีงานวันรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ

งานรำลึกวัฒนรปะวติศาสตร์รถไฟ-รถม้าลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๐ เวทีงานสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมจันททนผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะแสดงมวยคาดเชื่อกคู่ชายคือ ธีรพงศ์ ฟองจันทร์ คณะจิตวิทยาฯ สุนการ ฐิติอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ชุดเอราวัณสี่งาพื้นาน คู่ชายหญิงคือ ตรัสวัต บุญไกรสร คณะวิทยาศาสตร์ฯสิรพงศ์ ฟองจันทร์ คณะวิศวกรรม ปนัดดา สงวนหล่อสิทธิ คณะบัญชี สมรักษ๋ ทองทรัพย์ คณะอักษรศาสตร์ ชุดเอราวันสี่งา ประยุกต์ ปิยะ กิตติชัยชนะ บัณฑิตเก่า สุรกานต์ ธิติอนัน ชุดมีดสั้น ปนัดดา สงวนหล่อสิทธิ ชุติมามีศรี และผู้ร่วมคณะ สมรักษ์ ทองทรัพย์ ศุภสันสภูมิ ชัยยาคณะได้ฟ้อนถวายมือบูชาเจิง ณ หอกุมภัณฑ์ยักษ์สามพันตน วัดศรีล้อม อันเป็นสถานที่ประลองฝีมือการต่อสู้ของหนานทิพย์ช้างจวบได้รับชัยชนะรับเลือกเป็นหัวหน้าคณะกู้เมืองนครลำปาง นำโดยอาจารย์ศักดิ์ ส. รัตนชัยและการฟ้อนถวายมือบูชาเจิง ณ หอพระบาทเจ้าหาญแต่ท้อง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง.

ฉากคณะคอรัสวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง โครงการชายแดนภาคใต้
ในเพลงบรรยายภาษามะลายูชุดแหลมทอง ช่อช้างเผือก จังหวะมาร์ช


คณะชมรมศิลปะต่อสู้ด้วยอาวุธไทยองค์กรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ชูพงษ์ ปัญจมะวัต
ผช.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดแสดงประกอบเพลงช่อช้างเผือกภาษาคำเมืองของคณะ
คอรัสวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ตอนบทร้อง สมัย ร.๕ โปรดให้เลิกทาส ห้ามการเล่นบ่อนขายสุรายาเสพฝิ่น ประกอบศิลปะต่อสู้ปราบอบายมุขบนเวทีมหกรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ CIOFFระบำประกอบคอรัสเพลง "ล่องสะเปายี่เป็ง"ฉากระบำลำนาวาอัญเชิญลัญจกรฉลอง ๘๐ ปี ในหลวงบนเวทีการแสดงนานาชาติ พ.ย.๒๕๕๐

ฉากสะเปาหลวงฝ่าคลื่นพร้อมเสียงเพลงคณะคอรัสวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
ชุดล่องสะเปายี่เป็ง ทั้งเวทีแสดงนาฏศิลป์นานาชาติของเทศบาลนครลำปาง และเวทีมหรรม
การแสดงพื้นบ้านนานาขาติของสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก CIOFF

ฉากอัญเชิญลัญจกรก่อนการต่อตัวของคณะจุฬาฯลำเรือประกอบด้วยคณะนักศึกษานานาชาติ
ไทย จีน ฟิลปินส์ ธรรมศาสตร์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ฉากนี้คณะหนูน้อยจุมสะหรีประด้วยโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลำปาง รำเป็นลูกคลื่น
จบใน โดยชบวนสวัสดีสองระลอก Finaley

ตอนจบชองท่อนเพลงล่องสะเปา อัญเชิญลัญจกร ของคณะจุฬาร่วมนักศึกษานานาชาติ
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหนูน้อยจุมสะหรี

ศิลปะต่อสู้ด้วยอาวุธไทย ขององคการบริหารนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยราชภัฦฏบลำปาง และคณะหนูน้อยจากโรงเรียนต่างๆ
แม่เมาะวิทยา ลำปางกัลยาณี เขลางค์นคร บุญวาทย์วิทยาลัย อัสสัมชัญลำปาง
ประชาวิทย์ วิชชานารี อนุบาลลำปาง
เนื้อร้องเพลงภาษาคำเมืองขับโดยคณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี้นครลำปาง
แต่งโดยนายแพทย์ริดชาร์ด บลิวเกอร์ มิชชั่นนารี สมัย ร.๕ รับเสด็จพระบรมโอรสาธิราช
วชิรวุธ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ บทคำร้องว่
เพลง ช่างเผือก ภาษาคำเมือง พ.ศ.๒๔๔๘
๑ ยาเธอมหากษัตริย์ได้ถือช่อช้างชื่อเมืองสยาม เอาช่อสีแดงใส่ช้างขาวเผือกรูปร่างมีสีเลางาม
๒ หื้อคนทังหลายฮักใตร่ติดตามทั่วทั้งประเทศมีไชย ถือช่อช้างเผือกเป็นใหญ่
(สร้อย) แกว่งช่อยกยอสักเสริญประเทศเรา (สามครั้ง) ถือช่อช้างเผือกเป็นใหญ่.
๓ กษัตริย์ของเราได้ปล่อยทาสใช้หื้อได้กลับกลายเป็นไท ห้ามการเล่นบ่อนขายเหล้าการร้ายขายฝิ่นต่างๆนาๆ
๔ ย้อนท่อนสอง จบที่ท่อยสร้อย ปลายท่อน ๒

ศิลปะต่อสู้คณะจุฬา สวมเพลงประเพลงช่อช้างเผือก คำเมือง สมัย ร.๕ ระหว่าง
ชายสอง หญิงสอง อน่างเก่งกล้าสามารถ นี่คือชุดน่าหวาดเสียวตอนหนึ่ง

คณะศิลปะต่อสู้ องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยจุฬาชุดปราบอบายมุขบทสำคัญตอนหนึ่ง
สิ่เร้าใจการต่อสู้ฉากนี้ เพลงช่อช้างเผือก ใช้ทำนองฝรั่งที่เป็นเพลงเกียวกับมาร์ชจุฬาฯ

ชุดฟ้อนไฟเพลงล่องสะเปา ประกอบเพลงขับร้องล่องสะเปาแนวคอรัส วพ.นนครลำปาง

ฉากระบำฟ้อนไฟล่องสะเปาคณะจุมสะหรีจากโรงเรียนต่างๆ
คณะฟ้อนไฟล่องสะเปา ร่วมรายการแปรแถวในเพลงคณะคอรัสชุด"ล่องสะเปายี่เป็ง".


---00000---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น